Klik hier en bekijk als PDF

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN BEDRIJFSPORTAAL & VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN CLIPPER INTERALL

GEBRUIKSVOORWAARDEN BEDRIJFSPORTAAL CLIPPER INTERALL – versie 20200701

Clipper Interall is een handelsnaam van Plato Group B.V., gevestigd te Helmond en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 17066765.


Artikel 1  Definities

De set Algemene Voorwaarden van Clipper Interall bestaat uit de Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden en deze Gebruiksvoorwaarden. In aanvulling op de begrippenlijst uit de Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt onder de navolgende begrippen indien met een beginhoofdletter gebruikt het volgende verstaan:(waar enkelvoud wordt gebruikt wordt tevens het meervoud bedoeld en andersom):

1.1 "Account”: de gebruikersnaam en het wachtwoord, die de Gebruiker toegang geven tot het Portaal van Clipper Interall.

1.2 “Aanbod": de door Clipper Interall aangeboden Producten. Het Aanbod kwalificeert als een eenzijdige rechtshandeling in de zin van artikel 6:217 van het Burgerlijk Wetboek (‘BW’).

1.3 "Aanvaarding": de acceptatie door Gebruiker van het Aanbod van Clipper Interall. De eenzijdige rechtshandeling in de zin van artikel 6:217 BW. Als gevolg van de Aanvaarding door de Gebruiker komt er een Overeenkomst in de zin van artikel 6:217 BW tot stand tussen Clipper Interall en de Gebruiker. Deze Aanvaarding behoeft niet Schriftelijk te geschieden.

1.4 "Gebruiksvoorwaarden": de meest recente versie van de onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden van Clipper Interall. Raadpleegbaar via: (www.clipperinterall.nl)

1.5 "Dag": kalenderdag.

1.6 “Clipper Interall”: Clipper Interall is de handelsnaam van Plato Group B.V., leverancier van onder andere relatiegeschenken en promotionele artikelen, ingeschreven in het Nederlandse handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 17066765, dan wel een aan haar gelieerde vennootschap.

1.7 "Opdracht": een Opdracht welke door Gebruiker wordt verstrekt aan Clipper Interall inzake de levering van Producten die door Clipper Interall worden aangeboden. Hierna ook genoemd “Order”.

1.8 "Gebruiker": iedere natuurlijk persoon of rechtspersoon, die staat ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel in Nederland en de rest van Europa en die beschikt over een bij Account en met wie Clipper Interall de Gebruiksovereenkomst aangaat dan wel door wie een Opdracht aan Clipper Interall is verstrekt. Hierna ook aangeduid als “Gebruiker”.

1.9 "Gebruiksovereenkomst": Overeenkomst met betrekking tot het gebruik van het Portaal op afstand gesloten tussen Partijen.

1.10 "Partijen": Clipper Interall en de Gebruiker.

1.11 “Portaal”: het bedrijfsportaal op de website van Clipper Interall. Gebruiker kan door het Portaal via de webshop o.a. orders plaatsen, samples aanvragen en offertes opvragen.

1.12 "Product": door Clipper Interall via het Portaal op de website aangeboden, dan wel geleverde relatiegeschenken en andere door Clipper Interall aangeboden artikelen en zaken, waaronder begrepen creatieve uitingen op de website van Clipper Interall.

1.13 "Schriftelijk": per post of e-mail bericht. 

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van de Gebruiker van zijn Account, het Portaal en de website van Clipper Interall als geheel en maken onderdeel uit van de Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Clipper Interall. Deze Gebruiksvoorwaarden gelden tevens ten behoeve van door Clipper Interall ingeschakelde derden.

2.2 Algemene voorwaarden van Gebruiker worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Clipper Interall behoudt zich het recht voor deze Gebruiksvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. Van toepassing is telkens de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de desbetreffende Overeenkomst/Opdracht/Order tussen Partijen. Gebruiker wordt geadviseerd om regelmatig de website van Clipper Interall te raadplegen en de Gebruiksvoorwaarden op wijzigingen na te gaan. Indien Gebruiker het gebruik van de website voortzet na wijziging van deze Gebruiksvoorwaarden, accepteert Gebruiker daarmee de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden onherroepelijk. Indien Gebruiker niet instemt met de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden, is de enige mogelijkheid om de website van Clipper Interall niet meer te gebruiken.

2.4 Van de Gebruiksvoorwaarden afwijkende bedingen of ongeldige bepalingen binden Clipper Interall slechts na Schriftelijke akkoordbevinding van Clipper Interall. De overige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden blijven onverkort van kracht. Ongeldige bepalingen worden waar mogelijk vervangen door een alternatieve bepaling waarvan de strekking zo veel mogelijk overeenkomt met de oorspronkelijke bepaling.

2.5 Indien onverhoopt onduidelijkheid bestaat tussen Partijen over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze bepalingen.


Artikel 3  Gebruiksovereenkomst

3.1 De Gebruiksovereenkomst gaat in op het moment dat Gebruiker een Account voor het Portaal van Clipper Interall heeft aangemaakt en de Gebruiksvoorwaarden heeft geaccepteerd.

 

Artikel 4  Gebruik

4.1 Degenen die van het Account van Gebruiker gebruik maken, garanderen dat zij gerechtigd zijn om namens Gebruiker op te treden, bevoegd zijn om namens Gebruiker Overeenkomsten aan te gaan c.q. Orders te plaatsen en zullen handelen in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden.

4.2 Gebruiker is verantwoordelijk voor de activiteiten op het Portaal, althans de activiteiten die via het Account van Gebruiker worden verricht, waaronder het geven van persoons en/of bedrijfsgegevens en het plaatsen van bestellingen. Elk gebruik van het Portaal komt voor risico, rekening en verantwoording van Gebruiker.

4.3 Voor de beveiliging en bescherming van het Account is Gebruiker zelf verantwoordelijk en Gebruiker dient het Account derhalve passend te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en overdracht. Om ervoor te zorgen dat toegang tot en gebruik van het Portaal en het Account in overeenstemming is met deze Gebruiksvoorwaarden dient Gebruiker alle nodige technische en organisatorische maatregelen te treffen. Indien er sprake is van ongeoorloofd gebruik of gebruik zonder licentie van zijn Account en/of het Portaal en van andere vormen van inbreuk op de beveiliging van het Portaal dient Gebruiker Clipper Interall onverwijld op de hoogte te stellen. Om ongeoorloofd gebruik te voorkomen dient Gebruiker zich na een sessie altijd af te melden. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de verspreiding van de Accountgegevens binnen de organisatie en het gebruik van het Portaal en de gegevens en inhoud die hij via het Portaal verstrekt.

4.4 Clipper Interall spant zich in om het Portaal beschikbaar te laten zijn, maar garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid. Clipper Interall zal zich naar redelijkheid inspannen om toegang tot het Portaal te kunnen verlenen. Clipper Interall garandeert echter niet dat het Portaal en het Account te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is/zijn. Tevens garandeert Clipper Interall niet dat Informatie op het Portaal volledig, juist en/of accuraat is. Storingen in het Portaal kunnen mede, doch niet uitsluitend, optreden als gevolg van storingen in de internet- of telefonieverbinding of door virussen of fouten/gebreken. Clipper Interall aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid.

4.5 Clipper Interall onderhoudt het Portaal actief om optimale dienstverlening te bieden. Indien onderhoud naar verwachting kan leiden tot enige beperking van de beschikbaarheid, zal Clipper Interall dit onderhoud waar mogelijk uitvoeren op het moment dat het gebruik van het Portaal relatief laag is. Onderhoud wordt zo mogelijk vooraf aangekondigd. Onderhoud in verband met calamiteiten kan op ieder moment plaatsvinden en wordt niet vooraf aangekondigd.

4.6 Gebruiker mag, naar beoordeling van Clipper Interall, haar Account en/of het Portaal:

 1. Niet overdragen aan een ander (natuurlijke- of rechtspersoon);
 2. Schade toebrengen, ontoegankelijk maken en/of buiten werking stellen;
 3. Niet op een wijze gebruiken dat Gebruiker toegang kan krijgen of gebruik kan maken van gedeelten van het Portaal die niet voor Gebruiker toegankelijk is;
 4. Enkel gebruiken op een wijze toegestaan door Clipper Interall;
 5. Kopiëren, disassembleren, decompileren of aan reverse engineering onderwerpen.

4.7 De technische eisen en faciliteiten die nodig zijn om van het Portaal gebruik te kunnen maken, waaronder begrepen maar niet beperkt tot hardware, internetaansluiting alsmede de kosten voor het gebruik daarvan, komen voor eigen rekening van Gebruiker.

4.8 Clipper Interall mag, maar is niet verplicht, gegevens of inhoud van het Account van Gebruiker bewaren en opslaan.

4.9 Bij het gebruik van het Portaal worden persoonsgegevens van de Gebruiker verwerkt. Raadpleeg de privacyverklaring van Clipper Interall voor meer informatie.

4.10 Gebruiker zal Clipper Interall vrijwaren tegen alle schade van claims tegen Clipper Interall als gevolg van het niet voldoen aan de voorwaarden van dit artikel.

4.11 Het is niet toegestaan het Portaal te gebruiken op een manier die in strijd is met welke wet- en regelgeving dan ook.


Artikel 5  Intellectuele eigendomsrechten

5.1 Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot van Clipper Interall afkomstige verstrekte stukken zoals maar niet beperkt tot merken, modellen, foto's/afbeeldingen op de websites en/of het Portaal, die door Clipper Interall worden gehanteerd blijven, ook indien Gebruiker schriftelijke toestemming heeft deze stukken te gebruiken, geestelijk en fysiek eigendom van Clipper Interall en mogen derhalve behoudens voorafgaande Schriftelijke toestemming van Clipper Interall, niet gebruikt worden of aan derden verstrekt worden.

5.2 Gebruiker erkent dat alle (intellectuele eigendom) rechten betreffende het Portaal en alle merken en logo's eigendom zijn en blijven van Clipper Interall en op geen enkele wijze door Gebruiker zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Clipper Interall mogen worden gebruikt. Gebruiker zal altijd de intellectuele eigendomsrechten van Clipper Interall en derden volledig respecteren.

5.3 Onverminderd het overigens in deze Gebruiksvoorwaarden bepaalde behoudt Clipper Interall zich de rechten en bevoegdheden voor die Clipper Interall toekomen op grond van de Auteurswet.

5.4 De uitoefening van voormelde rechten van intellectuele eigendom - openbaarmaking, overdracht, verveelvoudiging, verspreiding van gegevens daaronder begrepen, alles in de ruimste zin des woords - is zowel tijdens als na uitvoering van de Overeenkomst uitdrukkelijk en uitsluitend aan Clipper Interall voorbehouden.

5.5 Informatie die de Gebruiker publiceert of opslaat via het Portaal is en blijft eigendom van de Gebruiker. Clipper Interall heeft een gebruiksrecht om deze informatie in te zetten voor het Portaal en alles dat daarmee samenhangt, inclusief (externe) reclame-uitingen. Dat gebruiksrecht geldt voor onbepaalde tijd en dus ook na beëindiging van de Gebruiksovereenkomst.


Artikel 6 Aansprakelijkheid en vrijwaring

6.1 Gebruiker is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik van het Account.

6.2 Gebruiker vrijwaart Clipper Interall volledig voor alle schade en/of kosten van wat voor aard dan ook die voortvloeien uit de niet-nakoming van één of meerdere verplichtingen uit deze Gebruikersvoorwaarden.

6.3 Gebruiker verplicht zich bij zijn activiteiten onder de Gebruiksovereenkomst en deze Gebruiksvoorwaarden al de van toepassing zijnde privacywet- en -regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’) en de Nederlandse Uitvoeringswet AVG, volledig na te leven en vrijwaart Clipper Interall voor alle schade en/of kosten van wat voor aard dan ook die daarmee verband houden.

6.4 Tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld van Clipper Interall, is Clipper Interall op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade en/of kosten van wat voor aard dan ook van Gebruiker in verband met het gebruik van het Portaal en het Account, zoals – maar niet beperkt tot - schade en kosten ten gevolge van het niet behoorlijk functioneren van het Portaal en technische storingen etc.

6.5 Ingeval de uitsluiting van aansprakelijkheid als bedoeld in het vorige lid van dit artikel door een daartoe bevoegde rechter geheel of gedeeltelijk nietig wordt verklaard, of wordt vernietigd, komen Partijen overeen dat de aansprakelijkheid van Clipper Interall in totaal nooit meer zal bedragen dan € 500.

6.6 De Gebruiker vrijwaart Clipper Interall voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak niet aan Clipper Interall toerekenbaar is.

6.7 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat de Gebruiker de schade uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking van het schadeveroorzakend feit schriftelijk bij Clipper Interall meldt.

6.8 In geval van overmacht is Clipper Interall nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de Gebruiker ontstane schade. Van overmacht is onder meer sprake bij storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand en overstroming.


Artikel 7  Duur en beëindiging van de Overeenkomst

7.1 Door registratie op het Portaal/het creëren van een Account gaat Gebruiker een Gebruiksovereenkomst aan met Clipper Interall. Deze Gebruiksovereenkomst gaat in zodra Gebruiker voor het eerst het Portaal gebruikt en loopt dan voor onbepaalde tijd en blijft derhalve van kracht totdat zij door één van beide Partijen wordt beëindigd. Partijen kunnen op elk gewenst moment het gebruik van het Portaal stoppen en het Account beëindigen.

7.2 In aanvulling op de andere (rechts)middelen die Clipper Interall kan aanspreken, is Clipper Interall te allen tijde - zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande uitleg en zonder dat Gebruiker hieraan rechten kan ontlenen - gerechtigd om:

 1. Informatie en content van Gebruiker (tijdelijk) ontoegankelijk te maken;
 2. het Account (tijdelijk) te beperken, op te schorten, blokkeren of buiten gebruik te stellen;
 3. het Account tijdelijk of blijvend stop te zetten en/of te verwijderen;
 4. de door Clipper Interall bepaalde content van het Portaal tussentijds te wijzigen;
 5. te weigeren om het Portaal voor de Gebruiker toegankelijk te maken, in het bijzonder - maar niet daartoe beperkt - indien Gebruiker handelt in strijd met deze gebruiksvoorwaarden en/of Clipper Interall van mening is dat handelingen van Gebruiker schade of aansprakelijkheid aan Gebruiker, derden of aan Clipper Interall kunnen toebrengen. Clipper Interall zal hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig zijn jegens Gebruiker.

7.3 Indien het gebruik van het Account is stopgezet en/of wanneer Gebruiker haar Account heeft beëindigt, blijven de Overeenkomsten die Gebruiker via het Portaal met Clipper Interall heeft gesloten onverminderd van kracht.

7.4 Alle uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid en vergoedingen, zoals uiteengezet in deze Gebruiksvoorwaarden, blijven na beëindiging van de Overeenkomst van kracht.


Artikel 8  Overmacht            

8.1 Partijen zijn niet aansprakelijk voor een tekortkoming, vertraging of niet-nakoming die direct of indirect het gevolg is van omstandigheden of oorzaken die buiten haar macht liggen. Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een dergelijke situatie op de hoogte stellen.

 

Artikel 9  Derde en overdracht 

9.1 Gebruiker is niet gerechtigd om de Gebruiksovereenkomst of een of meer van haar rechten en verplichtingen uit hoofde van de Gebruiksovereenkomst over te dragen zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van Clipper Interall. Een beperking van de overdraagbaarheid van vorderingsrechten zoals genoemd in dit artikel heeft naast verbintenisrechtelijke werking ook goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83 BW.

9.2 Het is Clipper Interall toegestaan (geheel of gedeeltelijk) haar rechten en plichten uit de Gebruiksovereenkomst over te dragen aan een derde partij. Door het sluiten van de Gebruiksovereenkomst heeft Gebruiker zich op voorhand akkoord verklaard voor een dergelijke overdracht en zal Gebruiker alle medewerking daaraan verlenen (ex artikel 6:159 BW).


Artikel 10 Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

10.1 Op de rechtsverhouding tussen de Partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen tussen Gebruiker en Clipper Interall worden beslist door de bevoegde rechter van de Rechtbank Oost-Brabant, locatie 's-Hertogenbosch, tenzij een andere Nederlandse rechter op grond van dwingend recht bevoegd is.

10.3 Het Weens koopverdrag (CISG) gesloten op 11 april 1980 te Wenen is niet van toepassing.

 


 

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN CLIPPER INTERALL – versie 20200701

Clipper Interall is een handelsnaam van Plato Group B.V., gevestigd te Helmond en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 17066765.

 

Artikel 1 Definities
In deze Algemene voorwaarden worden de navolgende definities gebruikt (waar enkelvoud wordt tevens meervoud bedoeld):

1.1"Aanbod": door Clipper Interall aangeboden Producten en/of Diensten, kwalificeerbaar als de eenzijdige rechtshandeling van aanbod in de zin van artikel 6:217 Burgerlijk Wetboek.

1.2 "Aanvaarding": de acceptatie door Opdrachtgever van het Aanbod van Clipper Interall, kwalificeerbaar als de eenzijdige rechtshandeling van aanvaarding in de zin van artikel 6:217 Burgerlijk Wetboek, ten gevolge waarvan er een Overeenkomst in de zin van artikel 6:217 Burgerlijk Wetboek tot stand komt. Deze Aanvaarding behoeft niet Schriftelijk te geschieden.
1.3 "Algemene voorwaarden": de meest recente versie van de onderhavige Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Clipper Interall.

1.4 "Dag": kalenderdag.

1.5 "Dienst": door Clipper Interall aangeboden, dan wel geleverde Diensten, waaronder begrepen adviezen en dienstverlening voor (particulieren) webshop.

1.6 "DDP": Clipper Interall levert franco inclusief rechten (conform Incoterms 2020). Op het moment van levering bij Opdrachtgever het risico ten aanzien van de Producten over.

1.7 “Clipper Interall”: handelsnaam van Plato Group B.V., leverancier van onder andere relatiegeschenken en promotionele artikelen, ingeschreven in het Nederlandse handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 17066765, dan wel een aan haar gelieerde vennootschap, de gebruiker van deze Algemene voorwaarden.

1.8 "Incoterms": internationale leveringsvoorwaarden (International Commercial Terms) ontwikkeld en gepubliceerd door de International Chamber of Commerce (ICC) the world business organization. Beschikbaar op: www.iccwbo.org. Voor uitleg van handelstermen in deze Algemene voorwaarden en de Overeenkomst is de meest recente editie van de Incoterms zoals uitgegeven door de ICC bepalend.

1.9 "Opdracht": een Opdracht c.q. order welke door Opdrachtgever wordt verstrekt aan Clipper Interall inzake de levering van Producten en/of Diensten die door Clipper Interall worden aangeboden.

1.10 "Opdrachtgever": de rechtspersoon of natuurlijke persoon die een Opdracht c.q. order aan Clipper Interall verstrekt, dan wel haar Aanbod accepteert inzake de levering van Producten en/of Diensten die door Clipper Interall worden aangeboden.

1.11 "Overeenkomst": koopovereenkomst en/of overeenkomst van opdracht en/of overeenkomst van aanneming van werk en/of Overeenkomst op afstand gesloten tussen Partijen.

1.12 “Overeenkomst op afstand”: een Overeenkomst waarbij in het kader van een door Clipper Interall georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van Producten en/of Diensten, zonder de fysieke aanwezigheid van Partijen, tot en met het sluiten van de Overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

1.13 "Partijen": Clipper Interall en Opdrachtgever.

1.14 "Product": door Clipper Interall aangeboden, dan wel geleverde relatiegeschenken en andere door Clipper Interall aangeboden artikelen en zaken, waaronder begrepen creatieve uitingen.

1.15 “Print”: Decoratie van Product in opdracht van Opdrachtgever.

1.16 "Schriftelijk": per post of e-mail bericht. 

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Clipper Interall gedane Aanbiedingen, haar offertes, opdrachtbevestigingen, aanvragen, alle onderhandelingen tussen Clipper Interall en Opdrachtgever en op alle door Clipper Interall gesloten, dan wel nog te sluiten Overeenkomsten met Opdrachtgever alsmede op de uitvoering daarvan. Deze Algemene voorwaarden gelden tevens ten behoeve van door Clipper Interall ingeschakelde derden.

2.2 Opdrachtgever verklaart uiterlijk ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst een exemplaar van deze Algemene voorwaarden - in hard copy of digitaal - van Clipper Interall te hebben ontvangen.

2.3 Indien de Overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, zal voor de Overeenkomst op afstand, de tekst van de Algemene voorwaarden langs elektronische weg aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door Opdrachtgever op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

2.4 Van de Algemene voorwaarden afwijkende bedingen binden Clipper Interall slechts na Schriftelijke akkoordbevinding van Clipper Interall en alleen voor de Overeenkomst waarop de akkoordbevinding betrekking heeft. De overige bepalingen van de Algemene voorwaarden blijven onverkort van kracht.

2.5 Verwijzing van Opdrachtgever naar de toepasselijkheid van haar eigen voorwaarden wordt door Clipper Interall uitdrukkelijk afgewezen, tenzij zulks - voor elk geval afzonderlijk - uitdrukkelijk Schriftelijk is overeengekomen.

2.6 Clipper Interall behoudt zich het recht voor om de tekst van deze Algemene voorwaarden te allen tijde te herzien en zal Opdrachtgever van wijzigingen op de hoogte houden.
2.7 Bij strijdigheid tussen de tekst van de Algemene voorwaarden en de Overeenkomst, prevaleren de bepalingen van de Overeenkomst.

2.8 Indien Clipper Interall op enig moment haar rechten uit de Overeenkomst en/of de Algemene voorwaarden niet (onverwijld) uitoefent, laat dit onverlet haar recht en mogelijkheid om dit in de toekomst om haar moverende redenen (alsnog) te doen.

2.9 Indien een van de bepalingen uit de Overeenkomst, dan wel deze Algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, zullen de Overeenkomst en Algemene voorwaarden voor het overige onverkort blijven gelden. Partijen zullen dan in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging overeen te komen, welke bepaling zoveel als mogelijk in overeenstemming dient te zijn met het doel en de strekking van de nietige of de vernietigde bepaling.

2.10 Indien Clipper Interall met Opdrachtgever meer dan eenmaal Overeenkomsten sluit, gelden terzake alle volgende Overeenkomsten steeds de onderhavige Algemene voorwaarden, ongeacht of deze al dan niet (opnieuw) expliciet toepasselijk zijn verklaard en/of Clipper Interall dienaangaande (opnieuw) aan haar informatieplicht heeft voldaan.

 

Artikel 3 Aanbiedingen en Overeenkomsten

3.1 Alle Aanbiedingen van Clipper Interall, en tevens de daarbij door Clipper Interall verstrekte prijslijsten, brochures en overige gegevens, in welke vorm dan ook, zijn voor Clipper Interall geheel vrijblijvend.

3.2 Indien een vrijblijvend Aanbod door Opdrachtgever wordt aanvaard, heeft Clipper Interall het recht het Aanbod binnen 2 Dagen na ontvangst van de Aanvaarding te herroepen.

3.3 Afbeeldingen, catalogi, tekeningen, prijslijsten, brochures en verdere aan of door Clipper Interall verstrekte gegevens zijn aan wijzigingen onderhevig zonder voorafgaand bericht en binden Clipper Interall niet.

3.4 Clipper Interall behoudt zich het recht voor om veranderingen aan te brengen in de Producten die zijn afgebeeld in de catalogus, brochures, op de website, et cetera.

3.5 Een Overeenkomst tussen Clipper Interall en Opdrachtgever komt tot stand na Aanbod van Clipper Interall en Aanvaarding van dat Aanbod door Opdrachtgever.

3.6 (Mondelinge) afspraken gemaakt tussen Partijen, na de totstandkoming van de Overeenkomst worden pas van kracht na Schriftelijke bevestiging door beide Partijen.

3.7 In het kader van de uitvoering van de Overeenkomst is Clipper Interall bevoegd tussenpersonen of derden in te schakelen.

3.8 Afspraken gemaakt met dan wel toezeggingen gedaan door ondergeschikten van Clipper Interall, of tussenpersonen/of derden door Clipper Interall ingeschakeld, binden Clipper Interall slechts indien zij deze afspraken c.q. toezeggingen Schriftelijk aan Opdrachtgever heeft bevestigd.

 

Artikel 4 Prijzen

4.1 De bij het Aanbod opgegeven prijzen of met Clipper Interall overeengekomen prijzen gelden exclusief BTW, DDP (tenzij anders overeengekomen), in de valuta zoals op de aanbieding vermeld en zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding geldende kostenbepalende factoren.

4.2 De prijzen op de website van Clipper Interall zijn leidend, eventuele prijswijzigingen voorbehouden.

4.3 Clipper Interall is gerechtigd te allen tijde de prijzen van de Producten en/of Diensten aan te passen.

4.4 Clipper Interall heeft te allen tijde het recht te bepalen, dat bepaalde artikelen slechts vanaf bepaalde minimum hoeveelheden zullen worden geleverd.

 

Artikel 5 Annuleringen

5.1 Opdrachtgever kan een gegeven Opdracht enkel annuleren met schriftelijke toestemming van Clipper Interall. Clipper Interall kan, bij wijze van uitzondering, een annulering van de Opdracht accepteren. Indien Opdrachtgever een gegeven Opdracht desondanks geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan Clipper Interall alle met het oog op de uitvoering van deze Opdracht redelijkerwijs reeds gemaakte kosten (kosten van voorbereiding, bestellingen bij derden, opslag, provisie e.d.), de werkzaamheden van Clipper Interall en de winstderving door Clipper Interall, te vermeerderen met BTW, aan Clipper Interall te vergoeden, alles onverminderd het recht van Clipper Interall op volledige vergoeding wegens winstderving, alsmede de overige uit de annulering voortvloeiende schade.

5.2 Annulering door de Opdrachtgever dient Schriftelijk te geschieden aan het adres van Clipper Interall.

5.3 Clipper Interall mag om haar moverende redenen een (reeds bevestigde) Opdracht annuleren. Clipper Interall mag in ieder geval een Opdracht annuleren indien (niet-limitatief): (i) er sprake is van een foutieve prijs (kennelijke vergissing), (ii) Clipper Interall de overtuiging heeft de kwaliteit van de uit te voeren Opdracht niet te kunnen waarborgen, (iii) Clipper Interall de overtuiging heeft dat de Opdracht niet aan de verwachting van de Opdrachtgever zal voldoen en (iv) indien Clipper Interall de overtuiging heeft dat de Opdracht discriminerend van aard is en/of niet in overeenstemming is met Auteursrechten en/of maatschappelijke normen en waarden. Clipper Interall zal Schriftelijk kenbaar maken indien zij de Opdracht wil annuleren. Indien Opdrachtgever in de situaties genoemd onder (ii) en (iii) toch uitvoering wenst van de Opdracht, dan vervalt het recht van reclame, retournering en restitutie van de Opdrachtgever.

 

Artikel 6 Advieswerkzaamheden en productontwikkeling

6.1 Clipper Interall spant zich in de belangen van Opdrachtgever naar beste weten te behartigen en desgevraagd adviserend op te treden.

6.2 Clipper Interall spant zich in alle door Opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie strikt vertrouwelijk te behandelen, ook na beëindiging van de relatie. Zijnerzijds is Opdrachtgever gehouden tot strikte geheimhouding ten aanzien van al hetgeen hem bekend wordt met betrekking tot de onderneming van Clipper Interall, diens Producten en/of Diensten.

6.3 In geval van een Overeenkomst inzake productontwikkeling, adviezen voor toe te passen promotionele Producten, adviezen met betrekking tot creatieve concepten, offertes voor uitgebreide projecten met al dan niet bedrukte Producten, nationale of internationale marktonderzoeken naar specifieke Producten of Productaanvragen van niet concreet omschreven Producten door Clipper Interall, is Opdrachtgever - in alle gevallen welke niet resulteren in daadwerkelijke levering van Producten door Clipper Interall - gehouden de door Clipper Interall verrichte werkzaamheden te vergoeden overeenkomstig het tussen Partijen overeengekomen uurtarief, of bij gebreke daarvan het gebruikelijke tarief dat Clipper Interall hanteert.

 

Artikel 7 Keuringen Producten

7.1 Indien met Opdrachtgever keuringen zijn overeengekomen, zullen deze keuringen steeds plaats hebben overeenkomstig de overeengekomen of tijdig overeen te komen keuringsmethode, keuringsprocedures en keuringstermijnen of bij gebreke daarvan overeenkomstig de bij Clipper Interall  gebruikelijke keuringsmethode, - procedures en - termijnen. Indien er enige vertraging optreedt door het handelen van Opdrachtgever zal de levertermijn aangepast kunnen worden door Clipper Interall.

7.2 Indien Clipper Interall aan Opdrachtgever binnen de overeengekomen termijn, althans tijdig, de datum van de keuring heeft doorgegeven en Opdrachtgever binnen 14 Dagen na dagtekening van deze uitnodiging geen gevolg geeft aan de uitnodiging, worden de Producten (/Diensten) geacht te zijn goedgekeurd.

7.3 Clipper Interall zal gelegenheid worden gegeven om aan opmerkingen en bezwaren van Opdrachtgever ten aanzien van de keuring of beproeving tegemoet te komen, alvorens de Producten (/Diensten) door  Opdrachtgever afgekeurd of geweigerd kunnen worden. Clipper Interall dient Schriftelijk op de hoogte te worden gesteld door Opdrachtgever aangaande eventuele opmerkingen en bezwaren van Opdrachtgever betreffende de geleverde Producten (/Diensten) nadat de keuring heeft plaatsgevonden. Indien eventuele opmerkingen en bezwaren niet binnen 14 Dagen na datum van de keuring Schriftelijk worden gemeld aan Clipper Interall, worden de geleverde Producten (/Diensten) geacht te zijn goedgekeurd door Opdrachtgever.

 

Artikel 8 Leveringen en levertijd

8.1 Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient Clipper Interall derhalve Schriftelijk in gebreke te worden gesteld en moet haar een additionele redelijke termijn worden gegund om alsnog tot levering over te gaan voordat zij in verzuim kan komen te verkeren.

8.2 De levertijd gaat in op het laatste der navolgende tijdstippen:

 1. de dag van totstandkoming van de Overeenkomst;
 2. de dag van ontvangst door Clipper Interall van de voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen en dergelijke;
 3. de dag van ontvangst door Clipper Interall van hetgeen volgens de Overeenkomst door Opdrachtgever eventueel bij vooruitbetaling dient te worden voldaan;
 4. de dag na ontvangst van goedkeuring van de drukproef.

8.3 Clipper Interall behoudt zich het recht voor in geval van speciaal ten behoeve van Opdrachtgever bewerkte c.q. samengestelde Producten, maximaal 5% meer of minder dan de overeengekomen hoeveelheid te leveren en te factureren.

8.4 Het in gedeelten zenden van Producten door Clipper Interall is toegestaan, waarbij iedere zending als afzonderlijk zending wordt beschouwd en afzonderlijk betaalbaar is.

8.5 Tenzij Schriftelijk anders overeengekomen zijn, onverminderd het hiervoor omtrent prijzen gestelde, de door Clipper Interall opgegeven prijzen gebaseerd op levering franco inclusief rechten (DDP) tenzij anders overeengekomen, exclusief omzetbelasting en verzekering.

8.6 Tenzij Schriftelijk anders overeengekomen zal levering van Producten DDP plaatsvinden. De Producten worden geacht door Clipper Interall te zijn geleverd en door Opdrachtgever te zijn aanvaard zodra de Producten aan Opdrachtgever worden aangeboden.

8.7 Het moment waarop de zaken aan Opdrachtgever (levering DDP, tenzij anders overeengekomen)  ter beschikking worden gesteld, heeft te gelden als het moment van levering en het moment waarop het risico ten aanzien van de Producten overgaat van Clipper Interall op Opdrachtgever.

8.8 Indien levering van de Producten door Opdrachtgever wordt geweigerd, gaat onmiddellijk het risico van de Producten over op Opdrachtgever en kan Clipper Interall direct aanspraak maken op betaling. Clipper Interall zal de Producten bewaren voor rekening en risico van Opdrachtgever tot nader order.

8.9 Tenzij Schriftelijk anders overeengekomen zal het transport plaatsvinden voor risico en rekening van Opdrachtgever, ook indien de vervoerder uitdrukkelijk heeft bepaald dat alle transportdocumenten dienen te vermelden dat alle schade ten gevolge van het transport voor rekening en risico van Clipper Interall komt.

8.10 Tenzij Schriftelijk anders overeengekomen kiest Clipper Interall naar beste weten, doch zonder voor deze keuze aansprakelijk te zijn, de wijze van transport en transportmiddelen. De transportkosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

8.11 Levering door bezorging op een door Opdrachtgever aan te wijzen adres, geschiedt slechts indien Partijen vooraf Schriftelijk overeenstemming hebben bereikt over de additionele kosten en voorwaarden die daarmee gepaard gaan.

8.12 De wijze van verpakking, transport, verzending en dergelijke wordt, tenzij Partijen Schriftelijk anders overeenkomen, door Clipper Interall bepaald, evenwel zonder dat Clipper Interall - behoudens een dwingendrechtelijke verplichting tot schadevergoeding - dienaangaande enige aansprakelijkheid accepteert.

8.13 Indien Clipper Interall een model, monster of voorbeeld toont of verstrekt, geschiedt dit slechts bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van de te leveren Producten kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken. Het bepaalde in art. 7 is van overeenkomstige toepassing.

8.14 Indien de Producten na het verstrijken van de levertijd niet door Opdrachtgever zijn afgenomen, staan zij te zijner beschikking opgeslagen en wel voor zijn rekening en risico. Clipper Interall zal de Producten niet eerder dan nadat de additionele kosten van transport en opslag door Opdrachtgever zijn voldaan, aan Opdrachtgever ter beschikking stellen. Indien de Producten 30 Dagen na de oorspronkelijke levering niet door de Opdrachtgever zijn afgenomen, heeft Clipper Interall het recht om na sommatie zich te ontdoen van, of een andere bestemming te geven aan, de Producten. Opdrachtgever zal dienaangaande jegens Clipper Interall geen vordering kunnen instellen. Een eventuele opbrengst daarvan wordt aan Opdrachtgever gecrediteerd onder aftrek van alle daarmee verband houdende kosten, onverminderd het recht van Clipper Interall op volledige betaling van de overeengekomen prijs.

 

Artikel 9 Levering van bedrukte Producten

9.1 In geval de Overeenkomst ziet op verkoop en levering van speciaal ten behoeve van Opdrachtgever bewerkte c.q. samengestelde Producten, is Opdrachtgever verplicht tot en verantwoordelijk voor aanlevering van direct reproduceerbaar materiaal, waaronder logo's, van goede kwaliteit.

9.2 Clipper Interall is gerechtigd de door Opdrachtgever aangeleverde logo’s, merken en ander beeldmateriaal te verwerken, op te slaan, bewaren en gebruiken.

9.3 Clipper Interall is uitsluitend gehouden vooraf een drukproef ter goedkeuring aan Opdrachtgever te zenden, indien zulks bij de totstandkoming van de Overeenkomst Schriftelijk door Opdrachtgever is bedongen. In dat geval verplicht Clipper Interall zich uiterlijk vijf weken na de totstandkoming van de Overeenkomst daartoe en na ontvangst van de te reproduceren materialen een drukproef voor te leggen aan Opdrachtgever.

9.4 Goedkeuring door Opdrachtgever van de verstrekte drukproef impliceert dat Opdrachtgever deze heeft gecontroleerd. Clipper Interall is niet aansprakelijk voor door Opdrachtgever onopgemerkte fouten of gebreken van Print indien een goedgekeurde drukproef onverhoopt niet overeenkomt met de wensen van Opdrachtgever. Het wijzigen van een goedgekeurde drukproef is niet mogelijk, tenzij er Schriftelijk een uitzondering wordt gemaakt. (extra) Kosten die gemoeid zijn met de eventuele wijziging zijn voor risico en rekening van Opdrachtgever.

9.5 Alle kosten van het drukwerk of daarmee samenhangend worden afzonderlijk in rekening gebracht conform de in de Overeenkomst te bepalen prijs, tenzij uitdrukkelijk anders Schriftelijk is overeengekomen. Deze kosten worden vermeld op de aan Opdrachtgever verstrekte factuur.

 

Artikel 10 Garantie en Retouren

10.1 Opdrachtgever is verplicht om de van Clipper Interall afkomstige Producten terstond bij levering op de conformiteit daarvan te controleren. Daarbij behoort Opdrachtgever onder meer te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen.

10.2 Klachten van Opdrachtgever omtrent het niet beantwoorden aan de Overeenkomst van de door Clipper Interall geleverde Producten en/of Diensten worden door Clipper Interall slechts in behandeling genomen indien en voor zover deze klachten binnen bekwame tijd Schriftelijk bij Clipper Interall zijn ingediend, onder opgave van een beschrijving van de aard van het gebrek, waarbij als bekwame tijd een termijn van 24 uren na levering, althans een termijn van 24 uren na constatering van het gebrek heeft te gelden tot uiterlijk zes maanden na levering der Producten, welke termijn als vervaltermijn te gelden heeft voor klachten op Producten. Het vervaltermijn voor klachten op Print is drie maanden.

10.3 Klachten omtrent de berekende prijzen en andere klachten betreffende facturen moeten binnen een redelijke termijn van maximaal 7 Dagen na de factuurdatum Schriftelijk bij Clipper Interall, onder opgave van een beschrijving van de aard van de klacht, worden ingediend welke termijn als vervaltermijn te gelden heeft. Later ingediende klachten ten aanzien van de berekende prijzen en facturen worden niet geaccepteerd. 

10.4 Clipper Interall dient door Opdrachtgever in staat te worden gesteld om bij een klacht in de zin van dit artikel binnen 7 Dagen na de melding daarvan door Opdrachtgever nader onderzoek in te stellen naar de gegrondheid van de klacht bij gebreke waarvan ieder recht op garantie vervalt.

10.5 Klachten worden niet in behandeling genomen, indien:

 1. sprake is van geringe afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit, materiaal, afmeting, kleur en andere afwijkingen die in de branche toelaatbaar worden geacht; 
 2. sprake is van een afwijking van het Product van een afbeelding in de catalogus, brochures en ander promotiemateriaal van Clipper Interall;
 3. sprake is van een verkeerd en/of ander verwachtingspatroon van Opdrachtgever, terwijl de Opdracht conform de instructies van Opdrachtgever, zoals neergelegd in de Overeenkomst, is uitgevoerd;
 4. sprake is van verkeerd bestelde aantallen, volumes en/of Producten door Opdrachtgever;
 5. een defect voortvloeit uit tekening, schets, ontwerp, specificatie, materiaal of informatie verstrekt en/of ter beschikking gesteld door Opdrachtgever;
 6. Opdrachtgever het Product zelf heeft gerepareerd, bewerkt of door derden heeft doen repareren of bewerken;
 7. Opdrachtgever het Product niet gebruikt conform ter hand gestelde manual en/of gebruiksvoorschriften;
 8. het geleverde Product aan abnormale omstandigheden, in de ruimste zin des woords, is blootgesteld, of anderszins onzorgvuldig, dan wel in strijd met de aanwijzingen van Clipper Interall en niet conform het algemeen geldend vakmanschap, is behandeld.

10.6 Het staat Clipper Interall vrij bij gerechtvaardigde klachten te kiezen tussen het gratis vervangen van de geleverde Producten dan wel het bedrag van geretourneerde Producten te verrekenen door middel van een creditnota onder uitsluiting van enigerlei andere wijze van (aanvullende) schadevergoedingsverplichting, voor zover de klacht is ingediend binnen de garantieperiode, waarbij voor Print een garantieperiode van 3 maanden geldt en voor Producten een garantieperiode van 6 maanden geldt.

10.7 Klachten, al dan niet gerechtvaardigd, ingediend buiten de garantieperiode komen niet voor behandeling aanmerking.

10.8 Retourzendingen kunnen slechts plaatsvinden na uitdrukkelijke goedkeuring van Clipper Interall en geschieden voor rekening van Opdrachtgever. Voor retourzendingen die niet door schuld zijdens Clipper Interall zijn ontstaan, brengt Clipper Interall een bedrag van 25% van het netto factuurbedrag in rekening (bovenop het originele factuurbedrag); het staat Opdrachtgever vrij te bewijzen dat de werkelijk geleden schade geringer is. Dit laatste is niet van toepassing wanneer de retourzending door Clipper Interall wordt goedgekeurd. Retourzending is voor rekening en risico van Opdrachtgever en impliceert nimmer enige erkenning van aansprakelijkheid voor Clipper Interall.

10.9 Een (door Clipper Interall goedgekeurde) retourzending dient binnen 14 Dagen na ontvangst van de klacht te geschieden. Bewijs van de retourzending dient binnen deze termijn aan Clipper Interall verstrekt te worden.

10.10 In geval van een recall (terugroep actie) is Opdrachtgever verplicht medewerking te verlenen aan de instructies en/of opgelegde procedures van Clipper Interall en/of leveranciers.

10.11 Clipper Interall neemt tegenover Opdrachtgever uitsluitend de garantie op zich welke is genoemd in de door Clipper Interall verstrekte garantieverklaring uit artikel 10.6 of bij “Brand” artikelen de verstrekte garantie vanuit de leverancier, tenzij Schriftelijk tussen Partijen anders is overeengekomen.

10.12 Ter zake van door Clipper Interall gegevens adviezen, uitgevoerde inspecties en soortgelijke verrichtingen wordt geen garantie gegeven.

 

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud

11.1 Zolang Opdrachtgever enige verbintenis jegens Clipper Interall niet volledig is nagekomen blijven geleverde Producten ingevolge artikel 3:92 Burgerlijk Wetboek eigendom van Clipper Interall en wel voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever wordt in dat geval geacht de Producten voor Clipper Interall te houden tot het tijdstip waarop hij zijn verplichtingen jegens Clipper Interall volledig is nagekomen.

11.2 Zolang de eigendom van de Producten niet op Opdrachtgever is overgegaan, heeft

hij niet het recht de Producten op enigerlei wijze te vervreemden, verhuren of bezwaren met een zekerheidsrecht, behoudens en voor zover het de normale uitoefening van het bedrijf betreft, zulks na Schriftelijke toestemming van Clipper Interall, in welk geval Opdrachtgever zijn vordering op derden reeds nu voor alsdan aan Clipper Interall cedeert en aan Clipper Interall op diens eerste verzoek de akte van cessie zal verstrekken. Te harer keuze kan Clipper Interall ook vestiging van een stil pandrecht bij voorbaat verlangen.

11.3 Indien Opdrachtgever haar betalingsverplichtingen niet nakomt, is zij gehouden zonder nadere ingebrekestelling Clipper Interall op eerste verzoek de aan haar in eigendom toebehorende Producten ter beschikking te stellen. Aan Clipper Interall en diens werknemers komt alsdan het recht toe het terrein van Opdrachtgever te betreden om zich het feitelijk bezit van de geleverde Producten te verschaffen.

11.4 Opdrachtgever verplicht zich de belangen van Clipper Interall in verband met het eigendomsvoorbehoud te verzekeren. Opdrachtgever verplicht zich dit belang bij een calamiteit te vergoeden en op eerste verzoek haar vordering op haar assuradeuren aan Clipper Interall te cederen.

 

Artikel 12 Betaling

12.1 Tenzij Schriftelijk anders overeengekomen en onverminderd het in het volgende lid bepaalde dienen betalingen aan Clipper Interall netto binnen 30 Dagen, tenzij anders Schriftelijk overeengekomen, na factuurdatum te geschieden, welke termijn als fatale termijn te gelden heeft. Nalatigheid van Opdrachtgever ter zake van het afnemen van Producten of reclamering, laat de betalingsverplichting onverlet.

12.2 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen strekken alle betalingen, hoe ook verricht,

van Opdrachtgever in de eerste plaats in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom van de onbetaald gelaten facturen.

12.3 Schuldvergelijking of andere vormen van verrekening door Opdrachtgever zijn zonder uitdrukkelijke Schriftelijke overeenkomst nimmer toegestaan.

12.4 Clipper Interall is te allen tijde gerechtigd alvorens te leveren, of met de levering voort te gaan, naar haar oordeel voldoende vooruitbetaling of zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever te verlangen, waarbij Clipper Interall gerechtigd is verdere leveringen op te schorten indien Opdrachtgever aan dit verlangen niet tegemoet komt, ook in geval een vaste levertijd is overeengekomen, een en ander onverminderd het recht van Clipper Interall vergoeding van schade te vorderen wegens te late c.q. niet-uitvoering van de Overeenkomst.

12.5 Indien Opdrachtgever niet binnen de overeengekomen fatale termijn betaalt, is deze automatisch in verzuim en dient deze aan Clipper Interall een rentevergoeding te voldoen gelijk aan de wettelijke handelsrente als bepaald in artikel 6:119a BW.
12.6 
De kosten van buitengerechtelijke invordering dient Opdrachtgever die in verzuim is geheel aan Clipper Interall te vergoeden. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering met een minimale vergoeding van €150,-.

12.7 Indien Opdrachtgever in verzuim geraakt of in geval van liquidatie, (aanvraag van) faillissement, toelating van Opdrachtgever tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, ondercuratelestelling van Opdrachtgever, beslag of (voorlopige) surseance van betaling van Opdrachtgever, zijn vanaf dat moment alle bij Clipper Interall op Opdrachtgever openstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar.

12.8 Opdrachtgever dient een correct btw-nummer aan Clipper Interall door te geven. In geval een foutief btw-nummer door Opdrachtgever wordt doorgegeven zal Opdrachtgever aansprakelijk zijn voor mogelijke schade die Clipper Interall hierdoor lijdt. Clipper Interall zal zich het recht voorbehouden om de toepasselijke btw door te belasten aan Opdrachtgever met betrekking tot de geleverde Producten/Diensten.

 

Artikel 13 Aansprakelijkheid

13.1 Behoudens grove schuld of opzet van de directie of leidinggevende ondergeschikten van Clipper Interall, is Clipper Interall slechts aansprakelijk voor kosten, schaden of interesten, ontstaan als gevolg van daden of nalatigheid van voornoemde personen of van andere ondergeschikten van Clipper Interall, dan wel van personen door Clipper Interall tot uitvoering van de Overeenkomst gebezigd, tot ten hoogste het bedrag van de factuurwaarde van de door Clipper Interall geleverde Producten/Diensten in verband waarmee de schade is ontstaan.

13.2 Iedere aansprakelijkheid van Clipper Interall voor bedrijfsschade of andere indirecte schade, geleden door Opdrachtgever en/of derden, door welke oorzaak ook ontstaan, is uitdrukkelijk uitgesloten.

13.3 Indien Opdrachtgever Producten/Diensten, waaromtrent Clipper Interall hem onder opgave van redenen heeft medegedeeld te twijfelen aan de kwaliteit, doorverkoopt, levert, verpandt of op andere wijze, onder welke titel dan ook, al dan niet om niet en al dan niet in gebruik, aan een ander overdraagt of te zijner beschikking stelt, is Opdrachtgever verplicht Clipper Interall te vrijwaren voor alle aanspraken van derden wegens schade, opgetreden door, of in verband met door Clipper Interall aan de wederpartij geleverde Producten/Diensten

13.4 Opdrachtgever is gehouden Clipper Interall te vrijwaren voor alle kosten en schade, waarin Clipper Interall mocht vervallen doordat derden een vordering jegens haar instellen terzake van een feit, waarvoor aansprakelijkheid jegens Opdrachtgever in deze Algemene voorwaarden is uitgesloten.

13.5 Alle bedingen in deze Algemene voorwaarden en in het bijzonder betreffende de uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van Clipper Interall en betreffende de vrijwaring van Clipper Interall voor aanspraken van derden, zijn mede bedongen ten behoeve van diegenen die in dienst zijn van Clipper Interall als wel derden voor wiens handelen dan wel nalaten Clipper Interall aansprakelijk kan zijn.

13.6 Voor zover niet anders uitdrukkelijk Schriftelijk is overeengekomen vervallen alle rechtsvorderingen van Opdrachtgever waartoe deze Algemene voorwaarden Opdrachtgever aanleiding geven door het verloop van een jaar sedert leveringsdatum.

 

Artikel 14 Overmacht

14.1 In geval van een tekortkoming door een van beide Partijen in de nakoming van de Overeenkomst welke tekortkoming aan de tekortkomende partij niet kan worden toegerekend, zal de uitvoering van de Overeenkomst of van het betreffende gedeelte van de Overeenkomst worden opgeschort. Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een dergelijke situatie op de hoogte stellen. Eerst indien een dergelijke opschorting 3 maanden heeft geduurd, of zodra vaststaat dat deze tenminste 3 maanden zal duren, kan elk van beide Partijen de Overeenkomst per aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk ontbinden, zonder dat Partijen daarbij over en weer tot vergoeding van enige schade gehouden zullen zijn, onverminderd de gehoudenheid van Opdrachtgever tot betaling aan Clipper Interall van de tot het moment van ontbinding reeds geleverde goederen.

14.2 Als niet toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Clipper Interall wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend begrepen:

 1. schade tengevolge van natuurrampen en/of stormschade;
 2. oorlog, oorlogsgevaar en/of elke andere vorm van gewapend conflict inclusief terrorisme of dreiging daarvan in Nederland en/of andere landen waardoor levering van goederen of grondstoffen wordt belemmerd;
 3. werkstakingen, gedwongen bedrijfssluiting, oproer en elke andere vorm van storing en/of belemmering door derden veroorzaakt, waardoor levering van goederen of grondstoffen wordt belemmerd;
 4. verlies of beschadiging van goederen bij transport;
 5. ziekte van een of meer bezwaarlijk te vervangen werknemers;
 6. wetgevende of administratieve maatregelen van overheidswege waardoor leveringen worden belemmerd, hieronder begrepen in- en uitvoerverboden;
 7. verbod tot of belemmering van levering aan Clipper Interall opgelegd door organisaties, instellingen, groepen of contractuele vormen van samenwerking, waarbij Clipper Interall is aangesloten of waarvan zij deel uitmaakt;
 8. gebrek en/of storingen in middelen van vervoer, productieapparatuur of energievoorzieningen;
 9. brand of ongevallen in het bedrijf van Clipper Interall;
 10. niet of niet tijdige levering aan Clipper Interall door toeleveranciers;
 11. stagnatie in aanvoer van goederen, grondstoffen en/of energie;
 12. epidemie en/of Pandemie.

14.3 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Clipper Interall ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van Opdrachtgever op te schorten, dan wel de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door de Opdrachtgever dit Schriftelijk mede te delen.

14.4 Indien Clipper Interall in het geval van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, dient Opdrachtgever de voor dit deel verschuldigde prijs te voldoen aan Clipper Interall.

 

Artikel 15 Beëindiging

15.1 Een Overeenkomst eindigt met de volbrenging daarvan, of op een door Partijen nadrukkelijk bepaald tijdstip.

15.2 Indien Opdrachtgever met tijdige betaling binnen de fatale termijn of nakoming van andere verplichtingen jegens Clipper Interall in gebreke blijft, is Clipper Interall na voorafgaande Schriftelijke ingebrekestelling met een termijn van 14 Dagen, behoudens in de gevallen waarin de Overeenkomst of de Algemene voorwaarden een duidelijke fatale termijn voor nakoming bevatten, in welk geval het navolgende onmiddellijk geldt, bevoegd de Overeenkomst te ontbinden onverminderd het recht van Clipper Interall op volledige vergoeding van kosten, schade en interesten.

15.3 Eenzelfde bevoegdheid als in art. 15.2 komt Clipper Interall maar zonder het vereiste van ingebrekestelling toe indien door Opdrachtgever voorlopige surseance van betaling is aangevraagd dan wel het faillissement van haar is aangevraagd of beslag op goederen van haar wordt gelegd, in geval van stakingen of liquidatie van diens onderneming dan wel in die gevallen waarin naar het oordeel van Clipper Interall sprake is van verminderde kredietwaardigheid van Opdrachtgever.

 

Artikel 16 Geheimhouding en Intellectuele eigendomsrechten

16.1 Alle informatie, in de ruimste zin des woords, waaronder mede doch niet uitsluitend te verstaan bedrijfsinformatie die gericht is op specifieke kenmerken van het Product/de Dienst of bedrijf van Clipper Interall (werkproces, procedé en prijsstelling), die door Clipper Interall aan Opdrachtgever wordt verstrekt in het kader van onderhandelingen of de Overeenkomst is strikt persoonlijk en vertrouwelijk.

16.2 Monden onderhandelingen tussen Partijen niet uit in een Overeenkomst, dan zal Opdrachtgever niet gerechtigd zijn om op enige wijze gebruik te maken van de door Clipper Interall aangeleverde informatie, in de ruimste zin des woords en zal Opdrachtgever alle informatie en alle gegevensdragers, in de ruimste zin des woords, alsmede de afbeeldingen, tekeningen, schetsen, foto's, prototypes, maquettes, moodboards, enzovoorts aan Clipper Interall zo spoedig mogelijk retourneren en alle daarvan gemaakte kopieën per direct vernietigen.

16.3 Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot van Clipper Interall afkomstige verstrekte stukken zoals tekeningen, schetsen, schema’s, monsters, modellen, gereedschap, foto's, ontwerpen, werkwijzen, presentaties, adviezen, afbeeldingen, prototypes, maquettes, moodboards, drukwerk, bestanden, websites, brochures, catalogussen enzovoorts, die door Clipper Interall worden gehanteerd blijven, ook indien zij aan Opdrachtgever ter hand worden gesteld en ongeacht het aandeel in de totstandkoming daarvan van Opdrachtgever of door Opdrachtgever ingeschakelde derden, geestelijk en fysiek eigendom van Clipper Interall en mogen derhalve behoudens voorafgaande Schriftelijke toestemming van Clipper Interall, voor geen ander doel dan uitvoering van de Overeenkomst tussen Clipper Interall en Opdrachtgever gebruikt worden.

16.4 Onverminderd het overige in deze Algemene voorwaarden bepaalde behoudt Clipper Interall zich de rechten en bevoegdheden voor die Clipper Interall toekomen op grond van de Auteurswet.

16.5 De uitoefening van voormelde rechten van intellectuele eigendom - openbaarmaking, overdracht, verveelvoudiging, verspreiding van gegevens daaronder begrepen, alles in de ruimste zin des woords - is zowel tijdens als na uitvoering van de Overeenkomst uitdrukkelijk en uitsluitend aan Clipper Interall voorbehouden.

16.6 Opdrachtgever vrijwaart Clipper Interall voor aanspraken van derden betreffende intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot zaken, logo’s, beeldmerken, e.d. die afkomstig zijn van Opdrachtgever.

16.7 Clipper Interall verstrekt Opdrachtgever een gebruikerslicentie ten aanzien van haar adviezen conform de overeengekomen bestemming.

16.8 Clipper Interall is gerechtigd om, vanaf het moment van het leveren van de Producten, ontwerpen, werkwijzen, presentaties, adviezen, modellen, afbeeldingen, tekeningen, schetsen, foto’s, prototypes, maquettes, moodboards, drukwerk, bestanden, websites, brochures en catalogussen en dergelijke, deze te gebruiken ten behoeve van haar portfolio, publiciteit en promotie, alsmede om deze bij exposities tentoon te stellen.

16.9 Informatie die de Opdrachtgever verstrekt aan Clipper Interall blijft eigendom van de Opdrachtgever. Clipper Interall heeft een gebruiksrecht om deze informatie in te zetten voor de Opdracht en alles dat daarmee samenhangt, inclusief (externe) reclame-uitingen. Dat gebruiksrecht geldt voor onbepaalde tijd en dus ook na beëindiging van de Overeenkomst.

 

Artikel 17 Boetebeding

17.1 Voor iedere inbreuk op de artikelen 7.1, 11.2 en 16 van deze Algemene voorwaarden en de daarin genoemde verplichtingen, verbeurt Opdrachtgever aan Clipper Interall een onmiddellijke, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, opeisbare, niet voor verrekening of matiging vatbare boete van € 950,-- per overtreding, te vermeerderen met € 100,-- voor iedere Dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Clipper Interall op volledige vergoeding van de schade ten gevolge van de inbreuk door Opdrachtgever en het recht van Clipper Interall om nakoming te vorderen.

 

Artikel 18 Derde en overdracht

18.1 Opdrachtgever is niet gerechtigd om de Overeenkomst of een of meer van haar rechten en verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst over te dragen zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van Clipper Interall. Een beperking van de overdraagbaarheid van vorderingsrechten zoals genoemd in dit artikel heeft naast verbintenisrechtelijke werking ook goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83 BW.

18.2 Het is Clipper Interall toegestaan (geheel of gedeeltelijk) haar rechten en plichten uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde partij. Door het sluiten van de Overeenkomst heeft Opdrachtgever zich op voorhand akkoord verklaard voor een dergelijke overdracht en zal Opdrachtgever alle medewerking daaraan verlenen (ex artikel 6:159 BW).

 

Artikel 19 Toepasselijk recht en bevoegde rechter  

19.1 Op alle onderhandelingen en Overeenkomsten met Clipper Interall, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

19.2 Alle geschillen tussen Opdrachtgever en Clipper Interall worden beslist door de bevoegde rechter van de Rechtbank Oost-Brabant, locatie 's-Hertogenbosch, tenzij een andere Nederlandse rechter op grond van dwingend recht bevoegd is.

19.3 Het Weens koopverdrag (CISG) gesloten op 11 april 1980 te Wenen is niet van toepassing.

 

Artikel 20 Identiteit van CLIPPER INTERALL

 1. 1.    Naam ondernemer: Plato Group B.V.
 2. 2.    Handelsnaam: Clipper Interall
 3. 3.    Vestigings- en bezoekadres: Haverdijk 5, 5704 RC Helmond, Bedr. terr. 9545 (Nederland)
 4. 4.    Telefoonnummer: + 31 (0) 492 530 230
 5. 5.    E-mailadres: sales@clipperinterall.com
 6. 6.    KvK nummer: 17066765
 7. 7.    BTW nummer: NL009630570B01

Geen antwoord gevonden op je vraag?

Neem gerust contact met ons op. We helpen je graag.

Telefoon

Tel: 0492 530 230 ( Bereikbaar tussen 8.00 en 17.00)

E-mail

sales@clipperinterall.nl

LogoTool